En ligne

Co miejsc dla turystów we Francji podczas jego podró?y do odkrywania siebie?

Istnieje wiele atrakcji turystycznych we Francji i najpopularniejszymi Internauci s? routard.com i Via Michelin. Oba portale oferuj? przydatne informacje dla podró?nych z przysz?ych miejsc poprzez Pogoda kulturowych lub jako?ci imprez transportowych. Platforma giganta opony otrzymuje oko?o milion odwiedzin dziennie.

ViaMichelin

Oprócz opon, firma Michelin równie? za?o?y? stron? dla turystów we Francji o nazwie Via Michelin. Portal ten pozwala na przenoszenie na drogach i g?ównych liniach z ponad 45 krajów europejskich.

Dzi?ki bogactwu informacji, portal osi?gn?? ponad milion odwiedzaj?cych dziennie. Dost?pny w o?miu j?zykach, oferuje us?ugi rezerwacji dla hotelu i zawiera oko?o 100.000 zak?adów w ca?ej Europie.

Podr?cznik ten pozwala równie? dowiedzie? si? nieco wi?cej ni? 23.000 turystycznych miast i 55000 hotele wymienione. Od 2009 roku, wraz z rozwojem technologii i telefonii szczególnie telefonu, Michelin dostosowa? swoj? stron? na smartfonach, takich jak iPhone i Windows Phone.

Przewodnik przez turystów pieszych

Routard.com jest wiod?cym miejscem dla turystów we Francji. Ten portal uzupe?nia Guide du Routard, ale zosta?o opublikowane niezale?nie od tego ostatniego. Jednak zachowuje ducha Rough Guide i zach?ca do podró?owania w tematach i us?ug, aby zaplanowa? swoje wakacje.

Jego sekcja przewodnik zapewnia bogate informacje jako praktycznych informacji turystycznych, kulturalnych lub ponad 200 miejsc na ca?ym ?wiecie. Sto arkuszy i foldery s? dost?pne z adresami i porady, tak, ?e mo?emy sp?dzi? pobyt bezpiecznie.

W podr?czniku z Routard.com, mo?na znale?? wiele adresy biur podró?y, takie jak agencje lub linii lotniczych. W ten sposób u?atwia rezerwacji.

W sekcji Mag Backpacker, wiele nowo?ci dla turystów dost?pne s? z regularnych aktualizacji. W tej sekcji, u?ytkownicy mog? znale?? mi?dzy innymi stan transportu publicznego lub daty promocjach w mie?cie.

Backpacker Mag oferuje równie? raporty na temat niezwyk?ych miejsc, dzienniki podró?y, zawieraj?ce je?dzi?, pomys?y weekend, jak równie? informacje na temat wydarze? kulturalnych i nowych technologii w ?wiecie turystyki.

Wymieni? opon? we Francji

Strona opon Oxyo jest spó?k? zale?n? grupy Mobivia ?e jest spó?k? dominuj?c? Norauto silnej obecno?ci w Polsce. Mo?esz kupi? oponyi Opony nie s? tanie.

Opony s? dostarczane do pobliskiego gara?u (Oxyo ma partnerów w 3200 miast Francji) w ci?gu 48 godzin. Bardzo przydatna strona, je?li jeste? ofiar? opon? na drodze i chcesz zabezpieczenia zwrotu).